Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Toepassingsgebied: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle productbestellingen op www.defactorij.eu (hierna genoemd De factorij), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen als eenmanszaak op naam van Sarah Vlayen, onder nummer 0754.855.08 (BTW BE0754.855.087), gevestigd te Waaibergstraat 1/9, 3300 Tienen.
E-mail: info@defactorij.eu.
Elke bestelling van een product in de online winkel van de site www.defactorij.eu veronderstelt de volledige acceptatie van deze algemene voorwaarden, evenals de aanvaarding van ons privacy beleid.

Dienovereenkomstig erkent de klant dat hij volledig op de hoogte is van het feit dat zijn overeenkomst met betrekking tot de inhoud van deze algemene voorwaarden niet de handgeschreven handtekening van dit document vereist, voor zover de klant online de producten wil bestellen die worden gepresenteerd als onderdeel van de winkel van de website.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden

2.1. Algemeen
De Factorij heeft de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden te bewaren of te bewerken, waarbij wordt gespecificeerd dat zowel de back-up als de bewerking van dit document de volledige verantwoordelijkheid van De Factorij zijn.

De Factorij kan deze verkoopvoorwaarden op elk moment wijzigen onder voorbehoud van het tonen van deze wijzigingen op haar site. U wordt daarom geadviseerd om regelmatig de laatste versie van de algemene verkoopvoorwaarden te raadplegen die permanent beschikbaar zijn op de site.

2.2. Definities
Met KLANT wordt bedoeld elke natuurlijke of rechtspersoon die voor puur niet-professionele doeleinden de producten of diensten op de website verwerft of gebruikt. De KLANT heeft daarom specifieke rechten, die worden aangevochten in het geval dat de producten of diensten die via de website zijn verkregen daadwerkelijk verband houden met zijn professionele activiteit.

Artikel 3 – Afsluiten van een online verkoopovereenkomst
De catalogus met producten en hun beschrijving op www.defactorij.eu vormt geen aanbod als zodanig. Het is daarom niet voldoende om een bestelformulier op de bovengenoemde site in te vullen voor het te sluiten verkoopcontract. De verkoop wordt pas definitief na ontvangst van de bevestigingsmail.

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant behoudt De Factorij zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen en de uitvoering van de bestelling te weigeren bij gebrek aan een passend antwoord of als De Factorij van mening is dat de informatie waarover zij beschikt ontoereikend is. De Factorij kan ook bestellingen weigeren als blijkt dat de koper van plan is de producten door te verkopen.

Artikel 4 – Bevestiging van de bestelling
De contractuele informatie zal per e-mail worden bevestigd, uiterlijk op het moment van levering.

Artikel 5 – Aankoop
De factorij reageert op uw bestelling binnen de limieten van beschikbare voorraden of onder voorbehoud van beschikbare voorraden van leveranciers. De verzendtijden zijn 5 werkdagen binnen België (behalve in geval van uitzonderlijke omstandigheden (weer, stakingen, verkeersproblemen, congestie van vervoersdiensten, enz.). Als ondanks onze waakzaamheid de producten niet beschikbaar blijken na uw bestelling, zal De Factorij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en u uitnodigen om uw bestelling te annuleren of aan te passen.

Artikel 6 – Beschikbaarheid
De beschikbaarheid van producten wordt altijd op een indicatieve manier op onze website vermeld. In principe is een product dat ‘in voorraad’ is aangegeven onmiddellijk beschikbaar. De Factorij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld als de voorraad niet langer dezelfde is als de datum waarop de bestelling werd geplaatst. Wanneer artikelen niet in voorraad zijn wordt dit in principe genoteerd op de website.

Als De Factorij niet binnen een redelijke termijn een product van haar leveranciers kan verkrijgen (bijvoorbeeld als het bij de leverancier niet op voorraad is), zal ze de klant per e-mail op de hoogte brengen van de verwachte vertraging. Deze laatste kan er vervolgens voor kiezen om zijn bestelling te annuleren of om te wijzigen, op basis van deze nieuwe informatie. Er wordt geen boeteregeling toegepast voor een dergelijke annulering van de bestelling.

De Factorij behoudt zich het recht voor om de bestelling in twee of meer keer te verzenden als een product niet beschikbaar was. Deze verzending zal worden uitgevoerd zonder extra kosten voor de klant (deze laatste betaalt zodra de bezorgkosten zijn aangegeven op het moment van bestelling).

Artikel 7 – Eigendomsoverdracht
In afwijking op artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen het exclusieve eigendom van De Factorij tot de volledige betaling van de bestelling.

De risico’s die gepaard gaan met de eigendomsoverdracht van de producten verschillen afhankelijk van het feit of de klant ervoor kiest om zijn bestelling te verzenden via een niet-beveiligde verzending (postkantoor) of via een beveiligde verzending.

Als de bestelling per post wordt verzonden, zijn alle risico’s van verlies en schade met betrekking tot de goederen in kwestie, de verantwoordelijkheid van de klant vanaf het moment van de bestelling. Aangekochte artikelen reizen daarom op risico en gevaar van de koper.

Als de klant kiest voor een veilige verzending, neemt De Factorij de kosten voor eventuele schade (diefstal, schade, ontbrekende items) die aan het product is veroorzaakt op zich, en vergoedt ze in dit geval de verzendkosten.

Artikel 8 – Prijs
De prijzen van onze producten zijn aangegeven in EURO, alle belastingen inbegrepen, exclusief verzendkosten. De leverings- en verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant (met uitzondering van de speciale voorwaarden die op de site worden vermeld). Ze worden weergegeven, rekening houdend met de informatie die door de klant wordt verstrekt over de plaats van levering.

De Factorij behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. De Factorij verplicht zich echter om de prijzen toe te passen die van kracht waren op het moment van uw bestelling, met uitzondering van verkoop met verlies veroorzaakt door een technisch probleem buiten onze macht.

Artikel 9 – Betaling
Betaling van de volledige prijs dient te geschieden op het moment van uw bestelling.

De betaalde bedragen kunnen nooit worden beschouwd als voorschot of termijnbetalingen. Alle bestellingen zijn te betalen in EURO.

De Factorij behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van uitvoering, in geval van niet-betaling (of in geval van betalingsincident) van een bedrag dat zou zijn verschuldigd. De levering van een nieuwe bestelling kan worden opgeschort in geval van te late betaling van een vorige bestelling en dit, ongeacht de bepalingen hiervan. De Factorij behoudt zich het recht voor om een fotokopie van uw identiteitskaart en/of bankbewijs te vragen voor elke betaling met een creditcard.

Artikel 10 – Levering

10.1 Algemeen
Producten die op www.defactorij.eu zijn gekocht, worden alleen in de landen geleverd die op de site worden vermeld. Ze worden afgeleverd op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier. De op het artikelblad aangegeven termijnen zijn indicatieve deadlines en komen overeen met het tijdstip van behandeling van de verzending waaraan de vertraging van de routering is toegevoegd.

De Factorij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de verzending gerelateerd aan de verantwoordelijkheid van de post. Er is geen terugbetaling van de bestelling mogelijk totdat deze wordt teruggestuurd naar de afzender of met vertraging aankomt bij de ontvanger.

Als u besluit uw bestelling na betaling te annuleren en uw bestelling werd al verzonden voor aflevering, zal De Factorij het product alleen terugbetalen wanneer het volledig is terug ontvangen. Het wordt sterk aanbevolen om het product in de oorspronkelijke staat terug te bezorgen. Aangebroken verpakkingen van onderhouds- of verzorgingsproducten, en producten met duidelijke aanwijzingen van gebruik, worden niet aanvaard voor tereugbetaling.

10.2. – Overdracht van risico’s
Het eigendom en de risico’s van uw producten worden overgedragen na ontvangst van de producten.

10.3 – Leveringsproblemen
Elke afwijking op het geleverde product (bijvoorbeeld: beschadigd pakket, reeds geopend …) moet binnen 3 dagen na ontvangst van het product aan De Factorij worden gemeld. Afhankelijk van de in artikel 7 gedefinieerde gevallen, kunt u al dan niet profiteren van de voorwaarden voor omwisseling en terugbetaling waarin dit artikel voorziet.

Elk probleem met betrekking tot de artikelen in het pakket (het artikel is verlopen, vermist, niet overeenstemmend met het bestelde artikel …) moet binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket aan De Factorij worden gemeld. Enige kennisgeving na deze deadline zal niet langer de verantwoordelijkheid van De Factorij zijn en zal daarom niet worden terugbetaald of vervangen.

10.4 – Conformiteit van producten
De Factorij vergoedt of ruilt producten die niet overeenkomen met uw bestelling. In dit geval vragen wij u vriendelijk om dit gedetailleerd te rapporteren per e-mail (info@defactorij.eu) en de producten terug te sturen naar De Factorij. De Factorij zal, naar uw keuze, het product of de producten ruilen of terugbetalen. Het verzoek moet binnen 14 werkdagen na levering worden gedaan. Elke claim die buiten deze periode wordt gedaan, wordt mogelijk niet geaccepteerd.
Het wordt sterk aanbevolen om producten terug te sturen naar De Factorij in de staat waarin u ze heeft ontvangen met alle geleverde elementen (accessoires, verpakking, instructies …).
In ieder geval profiteert u van de bepalingen van de wettelijke garantie met betrekking tot de garantie van verborgen gebreken.
De Factorij wil erop wijzen dat de producten in de categoriën “lokaal” en “sociaal” op www.defactorij.eu, unieke en handgemaakte producten zijn, die lichtjes kunnen afwijken van het getoonde model. Deze afwijkingen kunnen geen voorwerp zijn van dispuut over de conformiteit van de producten.

10.5 – Retourneren van pakketten
BELANGRIJK: als de klant niet aanwezig is op het moment van levering en zijn pakket niet binnen 15 dagen ophaalt bij het postkantoor, wordt het pakket teruggestuurd naar De Factorij. In dit geval zal De Factorij het pakket alleen aan de klant retourneren wanneer het pakket eerst retour is ontvangen (of terugbetaald door de post in geval van verlies), en de verzendkosten van deze tweede zending zullen aan de klant worden aangerekend, zelfs wanneer blijkt dat de post geen aanbiedingsbericht heeft achtergelaten.

Artikel 11 – Herroepingsrecht
In overeenstemming met de wet van 6 april 2010 heeft de klant het recht om de verkoper te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder dat hier sancties tegenover staan en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product.

Het wordt sterk aanbevolen om de producten binnen 14 dagen aan De Factorij te retourneren in een perfecte staat van wederverkoop, in hun originele staat (verpakking, accessoires, kennisgeving), naar behoren verzegeld, evenals een kopie van de factuur of de leveringsbon.

Elk product dat incompleet of beschadigd is, of waarvan de originele verpakking is beschadigd, wordt niet terugbetaald of geruild.

De klant die dit recht wenst uit te oefenen, moet binnen 14 werkdagen contact opnemen met De Factorij via info@defactorij.eu.

Artikel 12 – Bewijs van de transactie
De geautomatiseerde registers, opgeslagen in de computersystemen van De Factorij onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestelling en betaling tussen de partijen.

Het bewaren van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbaar en duurzaam medium en deze kunnen opnieuw als bewijs worden geproduceerd.

Artikel 13 – Beperking van aansprakelijkheid
14.1 De foto’s en teksten die de producten op deze site illustreren en beschrijven zijn niet-contractueel en alleen voor informatiedoeleinden. De Factorij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de foto’s of tekst op deze site. Bovendien wijst De Factorij alle verantwoordelijkheid af voor de geldigheid van de inhoud van technische fiches en beschrijvingen van producten van partners of leveranciers.

14.2 Zonder de reikwijdte van deze algemene verkoopvoorwaarden te beperken, kan geen enkel verzoek ten aanzien van geleverde producten, het niet leveren van producten of anders, hoger zijn dan het bedrag van de aankoopprijs van de producten die aanleiding hebben gegeven tot een schadeloosstelling. In geen geval kan De Factorij aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (zelfs als het optreden van dergelijke schade bekend was of kon zijn door De Factorij) die zich voordoet in verband met haar producten, hun gebruik, hun verkoop of de website.

Artikel 14 – Overmacht
14.1
De Factorij zal al het mogelijke doen om zijn verplichtingen na te komen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-nakoming als gevolg van omstandigheden buiten zijn macht, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere rampen die productie, transport of levering van producten verhinderen.

14.2 In geval van vertraging zal De Factorij haar verplichtingen zo snel mogelijk nakomen en behoudt zich het recht voor om de resterende productvoorraden op een eerlijke manier onder haar klanten te verdelen.

Artikel 15 – Gegevensbeheer en het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking
Door uw bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat De Factorij de gegevens, die zijn verzameld bij uw bestelling, opslaat, verwerkt en gebruikt. Sommige van deze informatie kan worden overgedragen aan de bedrijven die betrokken zijn bij de levering van uw producten.

Verdere informatie over dit onderwerp is te vinden in ons privacybeleid.
Wij communiceren uw gegevens niet met derden die niets met ons werkterrein te maken hebben.

Door uw bestelling te plaatsen en aldus onze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, stemt u er automatisch mee in onze e-mails te ontvangen als onderdeel van onze marketingactiviteiten. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de link ‘Uitschrijven’ onder aan de e-mail te klikken of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en overmacht
De Factorij zal haar best doen om geschillen in der minne te schikken. Als u niet tevreden bent met de schikking en een beroep wilt doen op de bevoegde rechtbanken, zijn de volgende regels van toepassing.

De bepalingen van de overeenkomst zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke partij geeft exclusieve rechtsbevoegdheid aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven (België) in geval van een geschil.

Laatste versie: gepubliceerd op 17 november 2020.